Algemene voorwaarden huur en verhuur vaartuigen van giethoornbootjehuren.nl

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met een consument een overeenkomst sluit voor het ter beschikking stellen van een vaartuig tegen betaling van een huurprijs. Deze ondernemer is lid van het samenwerkingsverband giethoornbootjehuren.nl
 2. Consument: een natuurlijke persoon die met een ondernemer een overeenkomst sluit voor het gebruik van een vaartuig tegen betaling van een huurprijs. Deze consument sluit de overeenkomst niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke titel.
 3. Partijen: de ondernemer en de consument, zoals onder a en b omschreven.
 4. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de uitrusting en inventaris die erbij horen. In deze voorwaarden gaat het expliciet om een vaartuig dat is bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding.
 5. Huurovereenkomst: een overeenkomst waarmee de ondernemer zich verplicht om tegen betaling een vaartuig zonder of met  bemanning in gebruik te geven aan de consument.
 6. Elektronisch: per e-mail of website.
 7. Inventarislijst: lijst van voorwerpen die bij het vaartuig horen.
 8. Conditielijst: lijst waarop de partijen vóór de afvaart vastleggen wat de staat van het vaartuig is en welke schade er eventueel aanwezig is.
 9. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie in Den Haag. Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden staan, zijn inclusief btw.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en iedere tot stand gekomen overeenkomst van ondernemers en consumenten inzake scheepsverhuur/verhuur.

ARTIKEL 3 – AANBOD/OFFERTE

 1. Ondernemers doen mondeling, schriftelijk of elektronisch een aanbieding of offerte.
 2. Indien de mondelinge offerte niet direct wordt aanvaard, is de mondelinge offerte ongeldig, tenzij de ondernemer direct de termijn geeft.
 3. Schriftelijke of elektronische aanbiedingen moeten worden gedateerd. Indien in het aanbod de geldigheidsduur wordt vermeld, zal de ondernemer zijn aanbod binnen die termijn niet wijzigen of intrekken. Indien geen termijn is aangegeven, zal de ondernemer zijn aanbod niet binnen 14 dagen na die datum wijzigen of intrekken.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het te verhuren vaartuig en vermeldt in ieder geval:
  – de huurperiode en het bootverhuur bedrijf van afvaart/aankomst;
  – de huursom met eventueel bijkomende kosten en betalingswijze;
  – de hoogte van het eigen risico van de verzekering;
  – de hoogte en wijze van zekerheidsstelling; juni 2018
  – de annuleringsregeling.
 5. Bij elk aanbod levert de ondernemer een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST

 1. Er is sprake van een overeenkomst zodra de consument het aanbod van de ondernemer accepteert. Accepteert hij dit aanbod elektronisch, dan stuurt de ondernemer elektronisch een bevestiging naar de consument

 2. Elke overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd.
 3. Bij een schriftelijke overeenkomst moet de ondernemer altijd een afschrift aan de consument geven.

ARTIKEL 5 – PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

 1. De ondernemer en de consument spreken vooraf af: – welke huurprijs en eventuele extra kosten de consument moet betalen; en – of de ondernemer de prijs tussentijds mag wijzigen en zo ja, onder welke voorwaarden.
 2. De ondernemer kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid altijd doorberekenen aan de consument.

ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De consument moet de huursom betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, maar in ieder geval op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode. Hij kan de huursom betalen op het kantoor van de ondernemer of door het geld over te maken naar een bankrekening die door de ondernemer wordt bepaald. Pas na het betalen van de factuur is de reservering definitief.
 2. Als de consument niet op tijd betaalt, is hij in verzuim en hoeft de ondernemer hem niet op de hoogte te stellen van de contractbreuk. De ondernemer stuurt de consument echter nog steeds een gratis betalingsherinnering na het verstrijken van de betalingsdatum. Daarin wees hij consumenten op zijn contractbreuk en gaf hij hem toch de mogelijkheid om binnen 14 dagen te betalen. In de betalingsherinnering heeft de ondernemer ook melding gemaakt van de buitengerechtelijke kosten die de consument verschuldigd is bij niet tijdige betaling.
 3. Indien de in lid 2 genoemde termijn van 14 dagen is verstreken en de consument niet heeft betaald, heeft de ondernemer het recht om betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen zonder de consument verder in gebreke te stellen. Hieraan verbonden kan hij redelijkerwijs buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Meld u hiervoor aan Het in het besluit genoemde maximale bedrag voor buitengerechtelijke incassokosten (terugbetaling). In overeenstemming met wetswijzigingen zijn deze maximumbedragen vastgesteld op:
  – 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-;
  – 10% over de volgende € 2.500,-;
  – 5% over de volgende € 5.000,-;
  – 1% over de volgende € 190.000,-;
  – 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

ARTIKEL 7 – ANNULERING

 1. Als de consument de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer laten weten. Als de consument annuleert, kan de ondernemer aanspraak maken op een gefixeerde (vaste) schadeloosstelling van:
  – 25% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van de huurperiode;
  – 50% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 2 weken vóór aanvang van de huurperiode;
  – 100% van de overeengekomen huursom bij annulering binnen 48 uur vóór aanvang van de huurperiode of op de ingangsdatum van de huurperiode.
 2. Als de consument een huurovereenkomst annuleert, kan hij de ondernemer vragen of een andere persoon de overeenkomst mag overnemen via een ‘indeplaatsstelling’. Als de ondernemer daarmee akkoord gaat, is de consument wijzigingskosten verschuldigd. Deze wijzigingskosten bedragen 10%
  van de overeengekomen huursom met een minimum van € 10,00 en een maximum van € 25,00.

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

 1. Bij aanvang van de huurperiode stelt de ondernemer de boot ter beschikking aan de consument. De ondernemer zorgt ervoor dat het bootje in goede staat verkeert, aan het beoogde doel kan voldoen en dat het is uitgerust met passende veiligheidsuitrusting passend bij het afgesproken vaargebied.
 2.  De ondernemer is verplicht het bootje ten behoeve van de consument afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. Deze verzekering geldt alleen voor gebruik van het vaartuig in het vaargebied dat de ondernemer en de consument zijn overeengekomen. Voor de verzekering geldt een redelijk eigen risico dat in lijn is met de waarde van het gehuurde bootje.
 3. Vóór de afvaart leggen de partijen de staat van het bootje vast in een conditielijst die door beide partijen wordt ondertekend. De ondernemer geeft een afschrift van de getekende conditielijst aan de consument.
 4. De ondernemer geeft vóór de afvaart een inventarislijst aan de consument.
 5. Aan het einde van de huurperiode neemt de ondernemer het vaartuig op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst, tenzij hij met de consument iets anders heeft afgesproken.
 6. De ondernemer zorgt ervoor dat in het bootje de noodzakelijke (nood)telefoonnummers aanwezig zijn.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 1. Consumenten moeten voldoende vaarvaardigheid hebben. Indien de consument niet in het bezit is van het betreffende CWO-diploma (Bestuursdienst Watersport) of gelijkwaardig (naar keuze van de ondernemer), dient hij in ieder geval 18 jaar te zijn. De leeftijdsgrens van 18 jaar geldt niet voor open zeil- en/of motorboten.
 2. De consument moet ervoor zorgen dat de schipper die voor de vaart nodig is, zich tijdens de vaart onthoudt van gebruik van alcohol en/of drugs.
 3. Consumenten dienen zich te houden aan de instructies van de ondernemer om het schip te beschermen en de rechten van de ondernemer te handhaven. Hieronder valt ook het verbod om te varen of terug te keren naar de terminal, en het bevel om vanwege slechte weersomstandigheden en/of overmatig drank- en/of drugsgebruik direct naar een door de ondernemer te bepalen ligplaats te varen.
 4. Vóór de afvaart ontvangt de consument een inventarislijst van de ondernemer. De consument is verplicht om te controleren of de inventaris op deze lijst in het vaartuig aanwezig is. Ook moet hij controleren of het vaartuig voorzien is van een veiligheidsuitrusting die is afgestemd op het betreffende vaargebied.
 5. Als de inventaris aan boord niet overeenstemt met de inventaris op de inventarislijst, of als de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, moet de consument dat vóór de afvaart aan de ondernemer melden. Dat doet niets af aan de verplichting die de ondernemer heeft op grond van artikel 8 lid 1.
 6. Vóór de afvaart moet de consument de conditielijst voor akkoord ondertekenen.
 7. De consument gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De consument mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen en mag het vaartuig niet aan een ander in gebruik geven zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 8. Aan het einde van de huurperiode draagt de consument het vaartuig aan de ondernemer over op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het vaartuig ontvangen heeft. juni 2018
 9. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig zijn voor rekening van de consument. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en brandstofkosten.
 10. Als de consument reparaties wil laten verrichten, heeft hij daarvoor toestemming nodig van de ondernemer. De ondernemer betaalt de reparatiekosten aan de consument terug als deze hiervoor gespecificeerde rekeningen inlevert.
 11. De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de ondernemer.
 12. De consument moet schade van welke aard dan ook zo spoedig mogelijk aan de ondernemer melden. Dat geldt ook voor feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De consument is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig in de periode dat hij het vaartuig heeft gehuurd. Dat geldt alleen voor schade en/of verlies voor zover niet gedekt door de verzekering. De consument is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt of niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt ook gevolgschade verstaan.
 2. De consument is altijd aansprakelijk voor (gevolg)schade die hij veroorzaakt als: – hij het vaartuig willens en wetens gebruikt buiten het vaargebied dat hij met de ondernemer is overeengekomen; en/of – hij zich willens en wetens niet houdt aan de aanwijzingen van de ondernemer tot behoud van het vaartuig en/of tot behoud van de rechten van de ondernemer.
 3. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van € 500,- plus het eigen risico en geldt ongeacht de verzekering van het vaartuig.
 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel of ongeval. Hij is hier alleen voor aansprakelijk als die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het verhuurde vaartuig.

ARTIKEL 11 – NIET NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Als de ondernemer zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt, kan de consument de huurovereenkomst ontbinden, zonder dat hij daarvoor naar de rechter hoeft te gaan. De ondernemer moet dan onmiddellijk alle bedragen terugbetalen die de consument al heeft betaald.
 2. De consument kan ook aanspraak maken op een vergoeding van eventuele schade die hij heeft geleden, tenzij de tekortkoming aan de kant van de ondernemer niet aan de ondernemer kan worden toegerekend.
 3. Het bovenstaande geldt niet als de ondernemer een alternatieve oplossing biedt die voor beide partijen redelijk is.
 4. Als de consument het vaartuig later dan op het afgesproken tijdstip en/of niet op de overeengekomen plaats overdraagt, heeft de ondernemer recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade. Dit recht vervalt als de verlate overdracht van het vaartuig en/of de andere plaats van overdracht niet aan de consument kan worden toegerekend.
 5. Als de consument het vaartuig niet in dezelfde staat overdraagt als waarin hij het heeft ontvangen, heeft de ondernemer het recht om het vaartuig op kosten van de consument in de genoemde staat te herstellen. Dat mag hij ook doen als de consument zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen in artikel 9 van deze voorwaarden. De consument hoeft de herstelkosten niet te betalen voor zover deze door de verzekering zijn afgedekt. Dit geldt niet als er sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 10 lid 2.

ARTIKEL 12 – KLACHTEN 

 1. Als de consument klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet hij deze per brief of elektronisch aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of had kunnen constateren. Hij moet de klachten voldoende omschrijven en toelichten.
 2. Als de consument klachten heeft over een factuur, moet hij die bij voorkeur per brief aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de betreffende factuur heeft ontvangen. Hij moet de klachten in zijn brief voldoende omschrijven en toelichten. juni 2018
 3. Als de consument zijn klacht niet tijdig indient, kan dat ertoe leiden dat hij zijn rechten op dit gebied verliest. Kan het feit dat hij niet tijdig heeft geklaagd niet in redelijkheid aan de consument worden toegerekend, dan behoudt hij zijn rechten.
 4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

ARTIKEL 13 – AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN

Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken, mogen niet ten nadele zijn van de consument en moeten ofwel schriftelijk ofwel op zodanige wijze worden vastgelegd dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 14 – RECHTSKEUZE

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is